Input:

Rezerviranje

25.9.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.4.1 Rezerviranje

Mr.sc.Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor.

Rezerviranje je obveza neizvjesnoga vremena ili iznosa, a može se priznati jedino kada zadovoljava određene uvjete priznavanja. U skladu sa toč. 14. MRS-a 37, toč. 13.25. HSFI-a 13 i toč. 16.23 HSFI-a 16, rezerviranje treba priznati ako, i samo ako, su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

a) društvo ima sadašnju obvezu (zakonsku ili izvedenu) kao rezultat prošlog događaja;

b) vjerojatno je da će podmirenje obveze zahtijevati odljev resursa koji utjelovljuju ekonomske koristi; i

c) iznos obveze se može pouzdano procijeniti.

Iznos priznat kao rezerviranje treba biti najbolja procjena izdataka koji su potrebni za podmirenje sadašnje obveze na datum bilance, odnosno to je iznos koji bi subjekt objektivno platio za podmirenje obveze na datum bilance ili njezin prijenos trećoj strani na taj datum. Ishod i financijski učinak procjenjuje menadžment prosudbom, temeljem stečenih prijašnjih iskustava za slične transakcije, a gdje je potrebno koristiti će izvještaj i mišljenje neovisnih stručnjaka te dodatne dokaze koji proizlaze iz događaja nastalih nakon datuma bilance...

Bilo koje rezerviranje potrebno je evidentirati temeljem vjerodostojne knjigovodstvene isprave, stoga društvo treba pripremiti odgovarajuću odluku o dugoročnom rezerviranju koja uključuje pregled osnove i iznos za koji se provodi dugoročno rezerviranje.

Kada je učinak vremenske vrijednosti novca značajan potrebno je provesti diskontiranje rezerviranja, odnosno utvrditi sadašnju vrijednost očekivanih izdataka potrebnih za podmirenje obveze, uz korištenje diskontne stope prije poreza koja odražava tekuću tržišnu procjenu vremenske vrijednosti novca i rizika koji su specifični za tu obvezu. Formula za diskontiranje je sljedeća: V0= Vt/(1+k)t, pri čemu je V0= sadašnja vrijednost novčanog toka, Vt = novčani izdaci, k= diskontna stopa, t= broj godina. Također, moguća je i primjena II. financijskih tablica, V0= Vt*IIkt.

Rezerviranje je potrebno provjeriti na svaki datum bilance i po potrebi uskladiti, kako bi odražavalo najbolju tekuću procjenu. Ako nova procjena ukazuje na prestanak okolnosti koje zahtijevaju odljev resursa za ranije priznato rezerviranje, tj. kada više nije vjerojatno da će podmirivanje obveze zahtijevati odljev resursa koji utjelovljuju ekonomske koristi, rezerviranje se treba ukinuti. Ukinuti iznos priznaje se u korist prihoda od ukidanja rezerviranja. Nadalje, ako subjekt koristi diskontiranje te su rezerviranja svedena na sadašnju vrijednost, knjigovodstveni iznos rezerviranja povećava se u svakom razdoblju kako bi se odrazio protok vremena, a iznos tog povećanja priznaje se kao trošak posudbe.

Rezerviranje se može iskoristiti samo za


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: