Input:

Promjene poreznih propisa koje su stupile na snagu 1. siječnja 2018. godine

11.1.2018, Izvor: Porezna uprava

U nastavku objavljujemo promjene poreznih propisa koje su stupile na snagu 1. siječnja 2018. godine, a posebice vezane uz porezne zakone, trošarine, olakšice, ali i sve ostalo u domeni Ministarstva financija.

             
ZAKON O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST
                  

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 115/16) od 1. siječnja 2018. godine na snagu su stupile odredbe koje se odnose na:

 1. omogućavanje odbitka 50% pretporeza za nabavu ili najam osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz čija vrijednost ne prelazi 400.000,00 kuna uključujući nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima
 2. povećanje praga za ulazak u sustav PDV-a na 300.000,00 kuna
 3. primjenu obračunske kategorije PDV-a pri uvozu strojeva i opreme iz Dodatka IV. Zakona o PDV-u vrijednosti veće od 1.000.000,00 kuna

                     

DODATAK IV. POPIS STROJEVA I OPREME IZ ČLANKA 76. STAVKA 8. ZAKONA O PDV-u

                     

1) Stroj ili oprema koja se temeljem općih pravila za primjenu Kombinirane nomenklature razvrstava u neki od tarifnih brojeva odsjeka XVI. kojeg čine:

 • POGLAVLJE 84 – Nuklearni reaktori, kotlovi, strojevi i mehanički uređaji; njihovi dijelovi,
 • POGLAVLJE 85 – Električni strojevi i oprema te njihovi dijelovi; aparati za snimanje i reprodukciju zvuka, aparati za snimanje i reprodukciju televizijske slike i zvuka, njihovi dijelovi i pribor.

           

2) Stroj ili oprema koja se temeljem općih pravila za primjenu Kombinirane nomenklature razvrstava u tarifne brojeve 8608, 8802, 8805, 8905 ili 8907:

 • 8608 – Željeznički ili tramvajski kolosiječni sklopovi i pribor; mehanička (uključujući elektromehanička) oprema za signalizaciju, sigurnost, nadzor ili upravljanje u prometu na prugama, cestama, unutarnjim vodenim putovima, parkiralištima, u lučkim postrojenjima ili zračnim lukama; njihovi dijelovi,
 • 8802 – Ostale letjelice (na primjer, helikopteri, zrakoplovi); svemirske letjelice (uključujući satelite) i letjelice – nosači suborbitalnih i svemirskih letjelica,
 • 8805 – Oprema za lansiranje zrakoplova; oprema za zaustavljanje na palubi i slična oprema; zemaljski trenažeri letenja; dijelovi navedenih proizvoda,
 • 8905 – Brodovi-svjetionici, vatrogasna plovila, plovna jaružala, plovne dizalice i ostala plovila kod kojih je plovnost sporedna u odnosu na njihovu glavnu funkciju; plutajući dokovi; plutajuće ili uronjive platforme za bušenje ili pridobivanje,
 • 8907 – Ostali plutajući objekti (na primjer, splavi, spremnici, kesoni, iskrcajne platforme, plutače i svjetionici-plutače).

                      

***SEMINAR RADIONICA: Računovodstvene i porezne izmjene u 2018., 30.1.2018. S lakoćom se prilagodite nastalim izimjenama iz predavačicu Miru Ognjan, mag.oec.***
         
ZAKON O POREZU NA DOHODAK
                     
Osnovni osobni odbitak može se uvećati za djecu i uzdržavane članove. Novom odredbom koja je stupila na snagu 1. siječnja 2018. godine propisano je da se dijete smatra djetetom kojeg roditelji, posvojitelji, udomitelji i skrbnici uzdržavaju. Djecom se smatraju i djeca nakon završetka redovnog školovanja do prvog zapošljavanja, a uzdržavanim članovima uže obitelji smatraju se: bračni drug, roditelji poreznog obveznika, djeca nakon prvog zaposlenja te punoljetne osobe kojima je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu. Poreznu karticu koja sadrži podatke bitne za utvrđivanje osobnog odbitka od 1. siječnja 2018., Porezna uprava moći će dostavljati poslodavcu ili samom poreznom obvezniku i elektroničkim putem (putem sustava ePorezna). Porezna uprava, putem sustava ePorezna, temeljem podataka iz svojih službenih evidencija, omogućava isplatiteljima primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak, dohodak od imovinskih prava, kapitala i osiguranja, uvid u podatke koji se odnose na pripadnost općini/gradu primatelja. Pri utvrđivanju dohotka od samostalne djelatnosti u svezi s vlastitim ili unajmljenim osobnim motornim vozilima i drugim sredstvima za osobni prijevoz poduzetnika, poslovodnih i drugih zaposlenih osoba, ako se po osnovi korištenja tih sredstava za osobni prijevoz ne utvrđuje plaća ili drugi dohodak 50% tih izdataka jest porezno priznati izdatak. Fizičke osobe koje ostvaruju dohodak od samostalnih djelatnosti koji se može oporezivati u paušalnom iznosu, može utvrđivati dohodak u paušalnom iznosu dok ne ostvare 300.000,00 kuna godišnjeg primitaka.
            
ZAKON O POREZU NA DOBIT
               
Promjena načina utvrđivanja porezno priznatih rashoda prema kojoj se porezna osnovica uvećava za 50% troškova, osim troškova osiguranja i kamata, nastalih u svezi s vlastitim ili unajmljenim motornim vozilima i drugim sredstvima za osobni prijevoz (osobni automobil, plovilo, helikopter, zrakoplov i sl.) poslovodnih, rukovodnih i drugih zaposlenih osoba, ako se na osnovi korištenja sredstava za osobni prijevoz ne utvrđuje plaća. Prema navedenom, u odnosu na 2017. godinu, porezno nepriznati rashodi povećani su sa 30% na 50%. Neprofitne osobe mogu utvrđivati osnovicu poreza na dobit u paušalnom iznosu ako ostvaruju prihode od obavljanja gospodarske djelatnosti u visini do 300.000,00 kuna.
               
UGOVORI O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA
             
Što se tiče ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, od 1. siječnja 2018. godine u primjeni je Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Kosova o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu. 3
                
ZAKON O LOKALNIM POREZIMA
              
Članak 11. stavak 3. točke 2. i 3. Zakona o lokalnim porezima stupio je na snagu 1. siječnja 2018., a isti se odnosi na porez na cestovna motorna vozila (za motocikle i za lake četverocikle i četverocikle) koji se plaća prema snazi motora iskazanoj u kilovatima i godinama starosti vozila.
Za detaljniju tablicu, molimo pogledati Zakon: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_10_101_2321.html
           
ZAKON O ADMINISTRATIVNOJ SURADNJI U PODRUČJU POREZA
            
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza (Narodne novine, broj 130/2017) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2018. usklađuju se odredbe Direktive Vijeća (EU) 2016/2258 od 6. prosinca 2016. o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu pristupa poreznih tijela informacijama o sprečavanju pranja novca (tzv. DAC5). Poreznoj upravi osigurava se pristup podacima koji se prikupljaju u svrhu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, a koji se odnose na provođenje mjera dubinske analize stranke od strane financijskih institucija, informacije o stvarnom vlasništvu pravnih subjekata i trustova (uspostava i pristup podacima iz Registra stvarnih vlasnika) s ciljem učinkovitije borbe protiv poreznih utaja i prijevara. Shodno navedenom, Porezna uprava imati će mogućnost uspoređivanja podataka koje dostavljaju izvještajne financijske institucije, a odnose se na stvarne korisnike posredničkih struktura (razni financijski aranžmani, udjeli u vlasništvu, udjeli u kapitalu).
                
ZAKON O POSEBNOM POREZU NA MOTORNA VOZILA
             
Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o posebnom porezu na motorna vozila stupio je na snagu 1. siječnja 2018. godine, a istim je propisano plaćanje upravne pristojbe prilikom registracije vozila na ime stjecatelja vozila (umjesto posebnog poreza na stjecanje rabljenih motornih vozila) kako bi se pojednostavio i skratio administrativni postupak obavljanjem svih radnji na jednom mjestu. Porezni obveznik plaća upravnu pristojbu, a ista se plaća prema propisanom iznosu upravne pristojbe u kunama po kilovatu (KW), ovisno o godini starosti rabljenog motornog vozila. U slučaju kupoprodaje rabljenog motornog vozila nije više potrebno ovjeravati potpis prodavatelja kod javnog bilježnika već, nakon sklapanja kupoprodajnog ugovora, kupac s istim kod tijela nadležnog za registraciju motornih vozila obavlja prijenos vlasništva odnosno registraciju motornog vozila na svoje ime. Stoga, obračun i kontrolu naplate upravnih pristojbi obavlja tijelo nadležno za registraciju motornih vozila.
Nadalje, 1. lipnja 2017. godine donesena je Uredba Komisije (EU) 2017/1151 o dopuni Uredbe (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) kojom se u EU zakonodavstvo uvodi tzv. Globalno usklađeni ispitni postupak za laka vozila (WLTP, tj Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) ili novi sustav mjerenja emisija CO2, budući da je utvrđeno da „informacije o potrošnji goriva i emisijama CO2 koje su dobivene ispitivanjem vozila u skladu s NEDC-om (tj. New European Driving Cycle) više nisu zadovoljavajuće i više ne prikazuju stvarne emisije“. To znači da je stari NEDC sustav, koji se u bitnome zasnivao na laboratorijskim mjerenjima, zamijenjen novim homologacijskim 4 postupkom, odnosno WLTP-om čija primjena daje preciznije i vjerodostojnije podatke o emisijama CO2. S tim u vezi, djelomična primjena WLTP-a je stupila na snagu 1. rujna ove godine, dok se puna primjena očekuje 1. siječnja 2019. godine.
                
PRAVILNICI
        
PRAVILNIK O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST
            
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o porezu na dodanu vrijednost objavljen je u Narodnim novinama broj 128/17. i primjenjuje se od 1. siječnja 2018. Najvažnije izmjene odnose se na sljedeće:
 • U svrhu praćenja odbitka pretporeza u iznosu 50% propisuje se da se podaci o tome evidentiraju u Obrascu PDV-a i to u polju VIII.1.1.2. (nabava osobnih automobila i drugih

 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: